NANECOS KÖPVILLKOR

Acceptans av köpvillkor

Vid inlämnande av en beställning hos oss anses köpvillkoren vara godkända. Alla eventuella ändringar eller tillägg till villkoren måste vara skriftliga och godkända av samtliga berörda parter.

Beställning och acceptans

Er beställning är att betrakta som ett erbjudande att köpa våra produkter eller tjänster. Vi förbehåller oss rätten att enskilt bedöma och acceptera eller avvisa beställningar. Beställningen betraktas som bekräftad när en orderbekräftelse har skickats.

Priser och betalning

 • Priser anges i den valuta som anges på offert eller faktura. Alla priser är exklusive moms och andra skatter, om inte annat anges.
 • Betalning ska ske enligt de villkor som överenskommits och specificerats i offerten eller fakturan.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och betalningsvillkor med skälig förhandsvarsel.
 • Naneco förbehåller sig äganderätten tills dess att varan är till fullo betald.

Leverans

 • Leveranstider och datum anges endast som uppskattningar och är inte bindande, om inte annat avtalats skriftligen.
 • Risken för produkterna övergår till köparen vid leverans.
 • Eventuella förseningar eller fel i leveransen ska meddelas oss skriftligen inom skälig tid, dock inom 8 dagar.

Returpolicy

Eventuell retur av produkter måste avtalas i förväg och godkännas av Naneco. Returprodukter ska vara i originalskick och förpackning. Returkostnader åligger köparen. Vi förbehåller oss rätten att neka en retur.

Garantier och ansvar

 • Vi garanterar att våra produkter/tjänster uppfyller avtalade specifikationer och kvalitetsstandarder.
 • Vårt ansvar är begränsat till produkternas värde. Vi ansvarar inte för indirekta eller följdskador.
 • Våra pumpar omfattas av en 5-årig garanti, om inte annat anges. Övriga produkter levereras med en 1-årig garanti om ingen annat anges.
 • Garantin täcker inte skador som har uppstått till följd av oaktsamhet eller bristande service och underhåll. Det är kundens ansvar att kunna påvisa att de har följt produktens service- och underhållsplan för att kunna göra anspråk på garantin.

Eventuella garantianspråk skickas till garanti@naneco.se.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar eller icke-leverans orsakade av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrofer, strejker eller politiska oroligheter.

Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår ska försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning, ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Ändringar av köpvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa köpvillkor med skälig förhandsvarsel.